Wednesday, November 27, 2013

GOTTA GO!

Illustration inspired by POGO. GOTTA GO!